YÖK Denkliği

 

Denklik

Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesidir.

 

Denklik İşlemleri

“Yurt dışındaki yükseköğretim kuruluşunun Kurulumuzca tanınması halinde denkliği talep edilen yükseköğretim programının eğitim düzeyi, mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik açısından Türk yükseköğretim programına eşdeğer olup olmadığı incelenerek yapılırken, Türk yükseköğretiminde aynı veya benzer bir program bulunmuyor ise eğitim düzeyi açısından Türk yükseköğretimine eşdeğer olup olmadığı” incelenmek suretiyle yapılmaktadır. 

1.  Kimler Başvurabilir?

Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Yabancı Uyruklular.

2. Başvuru Yeri ve Ücretleri

Yükseköğretim Genel Kurulunun Başkanlığına yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile dilekçeler için 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen hesap numarasına;

“Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları” ve “Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi” talepleri için 750 TL,

İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 150 TL (İşlemler Devam Ediyor yazısının başvuru sırasında talep edilmesi durumunda herhangi bir ücret talep edilmez.),

Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 150 TL,

KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, T.C. – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 750 TL yatırılması gerekmektedir.

Kurulumuz tarafından istenilen bilgi ve belgeler hakkında verilen dilekçeler için ücret talep edilmemektedir. (Belge teslimi, adres değişikliği bildirimi vb.).

Başvuru ve dilekçe ücretlerinin aşağıda verilen hesap numarasına yatırılması ve başvuru sahiplerinin veya vekilinin makbuz örneği ile YÖK’e müracaat etmeleri gerekmektedir.

DİKKAT: Ücret yatırılırken açıklama kısmında ücretin hangi talep için yatırıldığına dair ibarenin yer alması gerekmektedir.

Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan durumlarda sorumluluk, ücreti yatırana aittir.

Yükseköğretim Kurulu Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ziraat Bankası

Hesap Numarası: 5386419-5057

IBAN: TR4500 0100 1745 0538 6419 5057

 

3. İşlem Süreleri

Tanıma/Denklik işlemleri süresi, mezun olunan ülke, program, yapılan yazışmalar ve Bilim Alanı Danışma Komisyonlarında yapılacak incelemelere göre değişiklik göstermektedir.

 

4. Evrak Teslimi

Denklik başvurusu için istenen evraklar ilk olarak YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı web sitesinde yer alan “Online Başvuru” sekmesi altında bulunan linkten  ( https://denklik.yok.gov.tr/online-basvuru ) online olarak yüklenecektir. Yükselen belgeler ile başvuruda istenen belgeler randevu günü YÖK personeli tarafından kontrol edilecek ve iade edilecektir.

5. İşlemler Devam Ediyor Yazısı

Ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimini yurtdışında tamamlayarak diplomasının denklik işlemi için YÖK’e başvuran ancak henüz denklik işlemi tamamlanmayan ilgililer, askerlik tecili ya da başka bir sebeple ihtiyaç duymaları halinde YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığından “İşlemler Devam Ediyor” yazısı alma talebinde bulunabilirler.

“Denklik Başvurusu” yazısı, başvuru sırasında talep edilmesi durumunda Daire Başkanlığı tarafından ilgiliye elden teslim edilir (Belge üzerindeki T.C. kimlik numarası kontrol edilmelidir!).

“İşlemler Devam Ediyor” yazısı başvuru sırasında talep edilmesi durumunda veya denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu inceleme aşamasında olan ilgililere, TC/YU numarası ve yazışma adresi bulunan bir dilekçe ile talep edilmesi durumunda Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından elden ya da posta yoluyla teslim edilir.

6. Önemli Genel Durumlar

Öğrenim görülen program dili ÖSYM tarafından sınavı yapılan bir dil ise; sınavdan asgari 60 puan alındığına ilişkin doğrulama kodlu ÖSYM sonuç belgesinin ya da ilgili dildeki YDS’ye ÖSYM’ce eş değerliği kabul edilmiş bir sınavdan yine eş değer puanın alındığına ilişkin doğrulama kodlu belgenin YÖK’e başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgeyi başvuru tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde Kuruma ibraz etmeyenlerin başvurusu reddedilir.

YÖK Tarafından İngilizce Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavlar 

CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik

Eczacılık alanından mezun olarak YÖK’e diploma denklik başvurusunda bulunanlardan ilgili mevzuat gereğince Türkiye’de Eczacılar Odasına kayıtlı bir eczanede 1 (bir) ay staj yaptıklarına dair Staj Belgesi istenmektedir. Staj yapmış adayların denklik başvurusu yaparken bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

7. Diğer Özel Durumlar

Üniversitelerimize Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, Klinik Uygulaması olan sağlık alanları dışındaki programlar için denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. İlgililer Kurulumuzdan “Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı” alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise Üniversitelerimize yapacakları Yüksek Lisans veya Doktora başvuruları için lisans veya yüksek lisans eğitimini yurtdışında almış olmaları durumunda diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

İncelemeler neticelendiğinde veya kişi ile irtibata geçilmesi gereken durumlarda başvuru dosyasında açık, güncel adresin ve telefon numarasının bulunması önem arz etmektedir.

Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem başlatılmaz. Başvuruda aranan belgelerde daha sonradan eksiklik tespit edilenlere bu belgelerin tamamlanması için otuz gün süre verilir. Eksik belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması hâlinde denklik başvurusu mevzuat gereği iade edilir.

Kurulca yalnızca ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının tanıma ve denklik işlemleri yapılmaktadır.

Doktora diplomalarının denkliği Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Lütfen ilgili Kurulun internet sitesini ziyaret ediniz.

1) BAŞVURU İŞLEMLERİ

a) Ön Başvuru: Başvuru sahibi, e-Devlet veya YÖK-Denklik web sayfası üzerinden denklik ön başvurusunda bulunur.

b) Başvuru ve Evrak Kontrolü: Yapılan ön başvurunun ardından başvuru sahibinin kendisi veya resmî vekâletnameye sahip vekili tarafından hazırlanan başvuru evrakı, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına getirilir, evrak sistem üzerinden birebir kontrol edilerek başvuru tamamlanır. Kontrolü tamamlanarak “Görüldü” kaşesi vurulmak suretiyle belge asılları başvuru sahiplerine veya resmi vekaletnameye sahip vekiline verilir.

c) DBYS Kaydı: Başvuru sahibinin, denklik başvurusuna ilişkin her işlemi görebilmesi için dosya, Denklik Bilgi Yönetim Sistemi’ne (DBYS) kaydedilir.

2) ÖN İNCELEME İŞLEMLERİ

a) Diploma Teyit İşlemleri: Yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumundaki öğrenimin doğruluğunu teyit etmek için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili kurumlarla diploma teyit yazışması yapılır ve teyit bilgisinin gelmesi beklenir.

b) Yurt Dışı Kalış Süresinin Hesaplanması: Yurtdışında öğrenim gördüğü ülkede öğrenim süresince yurt dışındaki kalış süresi, Emniyet Genel Müdürlüğünden temin edilen veriler esas alınarak hesaplanır.

3) İNCELEME İŞLEMLERİ

Başvuru dosyası, içerik açısından şekli olarak incelenir (öğrenime dair kredi/saat sayısı, eş değer alan/bölüm vs.).

a) Bilim Alanı Danışma Komisyonu İncelemesi: Dosya, Bilim Alanı Danışma Komisyonuna sevk edilerek akademik yönden incelemesi yapılır.

b) Üniversite Görüşü: Gerektiği takdirde ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumundan akademik görüş talep edilebilir.

Ek Evrak Talebi: İnceleme aşamasında eksikliği tespit edilen evrakla ilgili olarak başvuru sahibine bildirimde bulunulup söz konusu eksik evrakın tamamlanması beklenebilir.

4) KURUL ÖNCESİ İŞLEMLER

a) Komisyon Raporunun Hazırlanması: İnceleme sonucunda, başvuru sahibinin denklik durumuna ilişkin Daire Başkanlığınca oluşturulan rapor Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Tanıma ve Denklik Komisyonuna sunulur.

b) Tanıma ve Denklik Komisyonu: Hazırlanan rapor ve başvuru dosyası Tanıma ve Denklik Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Yükseköğretim Yürütme Kuruluna nihaî görüş bildirilir.

5) KURUL İŞLEMLERİ

a) Yükseköğretim Yürütme Kurulu: Başvuru sahibinin denklik durumuna ilişkin nihaî karar veren kuruldur.

1) Kabul,

2) Ret,

3) Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS).

yönünde karar verir.

İlginizi Çekebilir !

Menü